REGULAMIN KLUBU DZIECIĘCEGO KOCHANE URWISY

I. CELE:

1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju i edukacji.

2. Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

3. Wykształcenie prawidłowych postaw społecznych i nawyków oraz przyzwyczajenie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników.

II. ZADANIA:

1. Klub Dziecięcy Kochane Urwisy (dalej zwany: Klub Dziecięcy) sprawuje funkcję edukacyjno-wychowawczą.

2.Personel Klubu Dziecięcego pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.

3.Klub Dziecięcy stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu się w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz werbalnej.

III.ORGANIZACJA:

1.Klub Dziecięcy otwarty jest w dni robocze w godzinach od 7: 30 do 17:30.

2.Klub Dziecięcy nie działa w dni wolne od pracy tzn. w święta państwowe i kościelne.

3.Dodatkowe dni, w których KLUB DZIECIĘCY będzie nieczynny będą ustalone z tygodniowym wyprzedzeniem z Rodzicami/Opiekunami.

4.Każdego dnia dzieci jedzą 3 posiłki (śniadanie, zupa + drugie danie, podwieczorek, napoje). Rodzice wybierają sposób żywienia dziecka w formie cateringu lub zapewniają dziecku wyżywienie własne.

5.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

6.Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko

7.Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje właściciel Klubu Dziecięcego).

8.Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego odbioru jak najszybciej.

9.Jedynymi osobami upoważnionymi do odebrania Dziecka są jego opiekunowie prawni (lub osoby pisemnie upoważnione).

10.Rodzice zobowiązani są w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym do poinformowania personelu o rezygnacji w tym dniu z cateringu; W przypadku nie zgłoszenia ww. informacji do godz. 7:00 zostanie naliczona opłata z tytułu dziennego wyżywienia określona w Cenniku.

11.W przypadku ciągłej nieobecności dziecka trwającej powyżej 30 dni kalendarzowych czesne wynosi 60% stawki wyjściowej czesnego*. Zasada wyrażona w zdaniu poprzednim obowiązuje podczas dalszej nieobecności dziecka tylko wtedy, gdy taka dalsza ciągła nieobecność wynosi kolejne 30 dni kalendarzowych..

12.Zwroty wynikające z 11 i 12 punktu niniejszego regulaminu przysługują tylko za dni zgłoszone.

13.Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu Dziecięcego będą przekazywane Rodzicom na bieżąco przez personel KLUBU DZIECIĘCEGO.

14.Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Klubu Dziecięcego pod opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu Klubu Dziecięcego oraz popołudniu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.

15.W przypadku zapisania drugiego Dziecka przysługuje zniżka. Sytuację tą reguluje cennik.

PodpisRodzica/Opiekuna .........................................

* Stawka wyjściowa czesnego – stawka za pobyt i wyżywienie dzieci w okresach, gdzie rodzicom nie przysługują żadne dofinansowania i obniżki czesnego. Stawka wyjściowa czesnego obowiązująca w danym roku kalendarzowym wynosi 1000,00 zł/m-c.

IV. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W KLUBIE DZIECIĘCYM:

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Klubie Dziecięcym jest: złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, karty informacyjnej, podpisanie regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie opłaty miesięcznej.

2. Wpisowe(szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to oplata jednorazowa za dane Dziecko.

3. Opłaty za pobyt Dziecka w Klubie Dziecięcym należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem złożonym pisemnie w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że umowa obowiązuje do końca następnego miesiąca kalendarzowego, w którym złożono pisemne wypowiedzenie. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

5. Opłata miesięczna obejmuje:

- pobyt Dziecka w Klubie Dziecięcym

- artykuły papiernicze i higieniczne,

6. Personel KLUBU DZIECIĘCEGO nie podaje Dzieciom żadnych lekarstw.

7. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany pod uwagę jest wiek i potrzeby rozwojowe Dziecka.

8. Opłaty za pobyt w Klubie Dziecięcym reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu. Podpisanie umowy z Klubem oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz cennika.

9. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie Dziecięcym.

10. Wyprawka powinna zawierać przede wszystkim:

- Buty i ubranie na zmianę,

- Pościel, (poduszka, kołdra, kocyk)

- Nocniczek (jeżeli Dziecko używa),

- Pieluchy oraz chusteczki, (jeżeli jest taka potrzeba).

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

RODZICE zobowiązują się do:

1. Wypełnienia karty zgłoszeniowej i karty informacyjnej, która stanowią integralną część umowy,

2. Terminowego uiszczenia opłat,

3. Współpracy z Klubem i przestrzeganie regulaminu KLUBU DZIECIĘCEGO w procesie opiekuńczo wychowawczym i dydaktycznym,

4. Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 7:30 i ich odbiór do godziny 17:30,

5. Przestrzegania zarządzeń KLUBU DIECIĘCEGO mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia miedzy właściciel Klubu Dziecięcego a Rodzicem/Opiekunem.

Podpis Rodzica/Opiekuna .........................................

* Stawka wyjściowa czesnego – stawka za pobyt i wyżywienie dzieci w okresach, gdzie rodzicom nie przysługują żadne dofinansowania i obniżki czesnego. Stawka wyjściowa czesnego obowiązująca w danym roku kalendarzowym wynosi 1000,00 zł/m-c.

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO KOCHANE URWISY

§1 FORMA PRAWNA

1. Klub dziecięcy „Kochane Urwisy” zwany dalej „klubem dziecięcym”, jest placówką niepubliczną, wpisaną do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec pod numerem 1/2013 w dniu 26 kwietnia 2013r.

2. Siedziba znajduje się w Grójcu przy ul. Orzeszkowej 31, 05 - 600,

3. Organem prowadzącym klub dziecięcy jest firma Kochane Urwisy – Łukasz Błaszczykowski, z siedzibą w Grójcu, przy ul. Orzeszkowej 31, NIP 797-154-04-06.

4. Ustalona nazwa placówki: „Kochane Urwisy”.

§2 ORGANIZACJA KLUBU DZIECIECEGO

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego jest:

• podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),

• złożenie karty informacyjnej o dziecku i karty zgłoszeniowej

• wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty opłaty miesięcznej,

2. Klub dziecięcy jest czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej, podanej do wiadomości rodziców, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę dni.

4. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

5. Zapisy do klubu dziecięcego prowadzone są przez cały rok.

6. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią, po wcześniejszym ustaleniu z personelem.

§3 OPŁATY

1. Usługi świadczone w klubie dziecięcym są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym w siedzibie placówki i na stronie internetowej. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane w pierwszym miesiącu trwania umowy tytułem zadatku na poczet świadczenia usług. Dotyczy ono czesnego i jest jednorazowe. Wpisowe gwarantuje pierwszeństwo przy przyjęciu do klubu. Obejmuje ubezpieczenie NW, materiały plastyczne i dydaktyczne, upominki okazjonalne. Wpłata wpisowego jest traktowana, jako podpisanie umowy przedwstępnej i jest ona bezzwrotna. Pełen cennik dostępny jest na stronie internetowej www.kochaneurwisy.republika.pl i obowiązuje on na dany rok szkolny.

2. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują opłat za wyżywienie oraz wyprawki określonej na stronie klubu dziecięcego.

3. Opłata miesięczna jest dokonywana do 5 dnia każdego miesiąca - przelewem na konto nr: 87 1050 1025 1000 0090 9804 7369 lub gotówką – bezpośrednio w kasie klubu dziecięcego.

4. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.

5. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc klub dziecięcy zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

6. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

7. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

§4 WYŻYWIENIE

1. Klub dziecięcy zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.

2. Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez Rodziców. Odpłatność za catering w każdym roku szkolnym określona jest w Cenniku dostępnym na stronie internetowej.

3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.

4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w klubie Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

5. Klub dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.

6. Za jakość posiłków przyniesionych przez rodziców do placówki, klub dziecięcy nie ponosi odpowiedzialności. Wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§5 ODBIÓR DZIECKA Z KLUBU DZIECIĘCEGO

1. Do odebrania dziecka z klubu dziecięcego są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby, o których mowa w pkt. 1. §6. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko z klubu dziecięcego.

4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.30. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel klubu malucha powinien zostać o tym fakcie poinformowany. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka w placówce za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.

5. Klub dziecięcy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor klubu dziecięcego. W takiej sytuacji klub dziecięcy zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy klubu, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, opiekunka oczekuje z dzieckiem w klubie dziecięcym 1 godzinę.

9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem.

10. Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§6 ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

Klub dziecięcy zapewnia dziecku:

1. Fachową opiekę opiekuńczą zbliżoną do warunków domowych i dydaktyczno-wychowawczą.

2. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Zajęcia prowadzone w formie zabawowej tak, by wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka.

4. Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry.

5. Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

6. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Rodzice/Opiekunowie mają w szczególności prawo do:

• rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w klubie dziecięcym i w domu,

• pomocy ze strony personelu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

• uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,

• pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i innych w zależności od potrzeb,

• konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców,

• uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny,

• zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy klubu dziecięcego,

• poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych,

• pobytu z dzieckiem w klubie dziecięcym,

2. Rodzice mają obowiązek:

• udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

• przyprowadzać dziecko zdrowe; dziecko chore nie będzie przyjmowane do klubu dziecięcego.

• w przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, Rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

• regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

• zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z klubu dziecięcego do domu,

• punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,

• terminowego uiszczania opłat,

3. Pracownicy klubu dziecięcego respektują prawa dziecka do:

• bycia akceptowanym takim, jakim jest;

• doświadczania od innych ciepła i życzliwości;

• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

• snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone - a nie do snu na rozkaz;

• rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie;

• pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;

• samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna;

• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

• różnorodności doświadczeń;

• zdrowego żywienia;

4. Zachowując prawa wymienione w punkcie 1., zachęcamy dzieci do:

• aktywności, twórczości, eksperymentowania;

• samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;

• zaradności wobec sytuacji problemowych;

• działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

• poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

• tolerancji, otwartości wobec innych;

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prywatny klub dziecięcy zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

• braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi,

• gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a Rodzicami/Opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

• rozwiązanie umowy przez klub dziecięcy dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:

1. pisemne poinformowanie Rodziców;

2. spotkanie z Rodzicami;

3. w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

2. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn. W przypadku rezygnacji z klubu dziecięcego rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej miesiąc wcześniej. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

§9 UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

2. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

OPIS ZAJĘĆ:

Placówka „Kochane Urwisy” jest wyposażona w nowoczesną salę i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, oddziałujące na wyobraźnię, rozwijające twórcze myślenie dzieci. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Dbamy o psychikę dziecka, zdrowe wyżywienie i prawidłowy rozwój. Opiekunowie uzyskują informacje o kolejnych etapach rozwoju dziecka w aspekcie psychoruchowym, społecznym i emocjonalnym. Troszczymy się, by okres pierwszych lat życia dziecka był zarówno pełen radości, jak też pozwalał mu na rozwinięcie własnych, indywidualnych możliwości. Wszystkie zabawy są opatrzone komentarzami i wyjaśnieniem, sprawiamy by proponowane przez nas zajęcia były dla dziecka przede wszystkim radosnym doświadczaniem nowych możliwości. Staramy się, by oferta zajęć i atrakcji dla dzieci była interesująca, bogata i gwarantowała rodzicom możliwość wyboru niemal od dnia narodzin.

CELE I EFEKTY ZAJĘĆ: Celem naszej placówki jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, ludzi, – którzy będą się dobrze czuli we współczesnym świecie. Organizowane przez nas zajęcia mają służyć wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dzieci, odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału, a wszystko to pod czujnym okiem specjalisty. Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego i Klubu Dziecięcego wchodzi w życie z dniem 01. 10. 2012 r.

Copyright © 2015 KOCHANE URWISY